PRIVACYVERKLARING JOUWBEGELEIDING

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van Jouwbegeleiding., gevestigd aan de Linnaeushof 40 te Oegstgeest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76226107 persoonsgegevens verwerkt.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk en voorgeschreven door beroepsorganisaties om gegevens van uzelf en uw begeleiding vast te leggen. Dit gebeurt via het uw dossier, het begeleidingsdossier, waarin alle gegevens over de intake en begeleiding worden verzameld. Alle dossiers van de klanten samen vormen een zogenaamde persoonsregistratie.

Jouwbegeleiding verwerkt veel persoonsgegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Om zo zorgvuldig en professioneel als mogelijk om te gaan met persoonsgegevens, maken wij gebruik van beveiligde servers, afgesloten ruimtes en zijn we alert op de ICT. Al onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van privacy en de zorgvuldigheid die hierbij geboden is. Zij zijn op de hoogte van de procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de omgang met een datalek, dit alles volgens de privacywetgeving.

WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS WORDT VERWERKT?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

a) achternaam en voornamen;
b) geboortedatum;
c) Burgerservicenummer (BSN);
d) e-mailadres;
e) telefoonnummer;
f) adresgegevens;
g) het polisnummer ziektekostenverzekering;
h) de gegevens van de huisarts;
i) gegevens over je gezondheid;
j) financiële gegevens;
k) IP adres;
l) Surfgedrag op de website.

VOOR WELKE DOELEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT? 

• Het aanleggen en beheren van een digitaal cliëntendossier.
• Het uitvoeren van het met u gesloten zorgovereenkomst en/of zorgplan.
• Het voeren van een (financiële) administratie en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen daartoe, zoals de bewaarplicht en het uitvoeren van de jaarlijkse accountantscontrole.
• Het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering (waar mogelijk anonimiseren wij deze).
• Uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en social media.

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT? 

Jouwbegeleiding verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a) Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
b) Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop;
c) Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
d) Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering

MET WIE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD? 

Jouwbegeleiding kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Jouwbegeleiding persoonsgegevens verwerken. Jouwbegeleiding sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Voorbeelden hiervan zijn:
• Zilliz (Landmerc+): Vastleggen van de zorg en administratie.
• Zivver: een landelijk beveiligd mailsysteem om persoonsgegevens met andere partijen te delen.
• Vecozo: een landelijk beveiligd berichtensysteem om persoonsgegevens met de Gemeentes te delen.

Jouwbegeleiding deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Jouwbegeleiding deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Binnen Jouwbegeleiding kunnen zonder toestemming van u persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers /zzp’ers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

Uitgangspunt daarbij is steeds dat Jouwbegeleiding niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER VERWERKT? 

Jouwbegeleiding geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jouwbegeleiding ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

Jouwbegeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Jouwbegeleiding hanteert de volgende bewaartermijnen:
• Dossiergegevens Wmo: ten minste 15 jaar;
• Dossiergegevens Jeugdwet en Wlz; ten minste 20 jaar;
• (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar;

EN ALS ER EEN DATALEK PLAATSVINDT? 

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Jouwbegeleiding heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Jouwbegeleiding kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Jouwbegeleiding gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

RECHTEN, VRAGEN EN KLACHTEN: WAAR KAN IK TERECHT? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en Jouwbegeleiding te verzoeken uw persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Jouwbegeleiding door een e-mailbericht te sturen naar info@jouwbegeleiding.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit.

Ook als u vragen of klachten heeft over de wijze waarop Jouwbegeleiding persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Jouwbegeleiding door een e-mail te sturen naar info@jouwbegeleiding.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daar vindt u meteen meer informatie over uw rechten rondom de verwerking van persoonlijke gegevens.